377225845_4fffcb1a15

Unang
araw
ng

Mayo

sa
welga
ng
RACITELCO
ay
unang
natutong
matulog
sa
malamig na
semento.

nakipag-
diskusyon
sa
buhay
pagawaan.

kapit-
bisig
na
rumagasa
sa mga
lansangan.

Unang
araw
ng

Mayo

buhos
ng
ulan
ay
hindi
nakahadlang
sa
talumpating
umuusig
sa
naghaharing iilan.

sumisigabong
palakpakan,
mga
islogang
gumuguhit
na
tila kidlat
sa
kaitaasan.

Unang
araw
ng

Mayo

nalito
ang
kataas-
taasang organo
nang
sulong na
distakamento.

paranoya
ay
kumubabaw
sa
tulirong kolektibo.

Unang
araw
ng

Mayo

mabigat
ang
kalooban.

sa
obrero

ay
napilitang

mamaalam.

Emanzky88
1 Mayo 2009

(c) 2009 Kwentulang Marino

Advertisements