Aalat ang tubig
sa ilog
ng Canalate.

Mga dating
kasama
ay agos
na
tatamis.

Ed Nelson R. Labao
9 Abril 2011
10:55 n.g

(c) 2011 Kwentulang Marino

***
imahe mula kay Cathy Jose

Advertisements